კვლ. XI/XII.2. (EN)

Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია კვლევის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.       

Directions:მეცნიერული კვლევა-ძიება
Subject group:Elective Courses
Subject:Introduction to Modern Physics

indicators

  • მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
  • იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების წესების დაცვით;
  • აწარმოებს  დაკვირვებას და/ან გაზომვებს,  იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
  • გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
  • აკვირდება, ზომავს,  იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა);
  • იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.  

resources