კვლ. X/XI/XII. 3. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა  საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით.

Directions:მეცნიერული კვლევა-ძიება
Subject group:Elective Courses
Subject:Medical Biology and Health

indicators

  • იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა წარმოსადგენად;
  • იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.  

resources