ისტ.VII.1. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს   ფაქტები და მოვლენები შესაბამის ისტორიულ ეპოქებთან. 

Directions:დრო და სივრცე
Subject group:Social Sciences
Subject:History

indicators

  • ისტორიულ მოვლენებს გადმოსცემს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, აკავშირებს ისტორიულ ფაქტებს  ძველი და ახალი წელთაღრიცხის სისტემასთან;
  • ინდივიდუალურად ან კლასში ჯგუფური მუშაობისას დროის ხაზზე (სკალაზე) აღნიშნავს ისტორიულ თარიღებს ან ისტორიულ პერიოდებს; 
  • ასახელებს საუკუნესა და ათასწლეულს, რომელსაც  კონკრეტული თარიღი მიეკუთვნება;
  • ადგენს ცხრილს, რომელშიც სახელმძღვანელოში არსებულ  თემებთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან თარიღებს ალაგებს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით და მიაკუთვნებს მათ შესაბამის ისტორიულ ეპოქას. მაგ.:

 

 

 

   თემა  ეპოქა

თემა I (შრომა და ტექნოლოგიები)

თემა II (ყოფა და დასახლების ტიპები)

თემა III (მარტივი სოციალური ჯგუფებიდან თანამედროვე სახელმწიფომდე)

წინააგრარული

 პალეოლითი -გამოიყენეს ცეცხლი 

 ზედა პალეოლითი –ადამიანი ცხოვრობს გამოქვაბულში 

გვაროვნული თემის ჩამოყალიბება 

აგრარული

ნეოლითი _ მიწათმოქმედების და მესაქონლეობის წარმოშობა

ძვ. წ. IV ათასწლეული -დაარსდა პირველი ქალაქი

ძვ. წ. III ს-ის დასაწყისი - ქართლის სამეფოს შექმნა

ინდუსტრიული

 

 

 

პოსტინდუსტრიული

 

 

 

resources

Activities