ისტ. VII 3. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს და შეადაროს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში არსებული სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები.

Directions:სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა
Subject group:Social Sciences
Subject:History

indicators

  • სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის მაგალითებზე დაყრდნობით ახასიათებს სახელმწიფოს მმართველობის ფორმებს;
  • ადარებს სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა ფორმას ერთ ეპოქაში და მსჯელობს მათ დადებითსა და უარყოფით მხარეებზე.
  • შესაბამისი ეპოქის ისტორიულ რუკაზე შემოხაზავს ცალკეული სახელმწიფოების   საზღვრებს და აჩვენებს მათ უმნიშვნელოვანეს კულტურულ-პოლიტიკურ ცენტრებს;
  • რუკის გამოყენებით განსაზღვრავს მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ქვეყნებისა და ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების მდებარეობას;
    • იყენებს პოლიტიკურ რუკას და განმარტავს პირობით ნიშნებს, რომლებითაც ხდება ტერიტორიებისა და პოლიტიკურ-კულტურული ცენტრების აღნიშვნა;
    • რუკის დახმარებით მსჯელობს მსოფლიო ისტორიის ძირითად  მოვლენებზე;
    • კონტურულ რუკაზე დაიტანს ინფორმაციას სხვადასხვა ეპოქის პოლიტიკური და კულტურული ისტორიის შესახებ.

resources