გეო.VII.3. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია ორიენტირება სივრცეში

Directions:დრო და სივრცე
Subject group:Social Sciences
Subject:Geography

indicators

  • რუკაზე განსაზღვრავს საკოორდონატო ბადის ძირითად ელემენტებს;
  • რუკის გამოყენებით განსაზღვრავს მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ობიექტების კოორდინატებს (მაგ.: დედაქალაქები, კუნძულები, მწვერვალები და სხვ.);
  • ასახელებს ერთ განედზე ან გრძედზე მდებარე ქალაქებს;
  • ატლასის საძიებო სისტემის გამოყენებით განსაზღვრავს  გეოგრაფიული ობიექტის მდებარეობას;
  • იყენებს ტოპოგრაფიულ რუკას და ადგენს მარშრუტებს, ჰორიზონტალების მეშვეობით განსაზღვრავს ადგილის აბსოლუტურ და შეფარდებით სიმაღლეს, ფერდობის დახრილობას;
  • მასშტაბის გამოყენებით განსაზღვრავს მანძილებს გეოგრაფიულ ობიექტებს შორის;
  • პირობითი ნიშნების გამოყენებით ადგენს ადგილის მარტივ გეგმას;
  • ტურისტული რუკების გამოყენებით ადგენს მარშრუტებს უცხო ქალაქში;
  • თანაკლასელებთან ერთად გეგმავს ლაშქრობის მარშრუტებს; განსაზღვრავს ლაშქრობის ხანგრძლივობას გადაადგილების განსხვავებული საშუალებებით და ადგენს გზამკვლევს;
  • განსაზღვრავს მიმართულებას კომპასის, ადგილობრივი ნიშნების, ციური სხეულების მდებარეობის და აზიმუტის საშუალებით.

resources