გეო.VII.11. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია ახსნას გეოგრაფიის, როგორც მეცნიერების როლი

Directions:გარემო და სოციალური სისტემები
Subject group:Social Sciences
Subject:Geography

indicators

  • განსაზღვრავს გეოგრაფიის შესწავლის ობიექტს და ამოცანებს;
  • აჯგუფებს გეოგრაფიულ დისციპლინებს და მათი შესწავლის ობიექტებს;
  • მოყავს გეოგრაფიული კვლევის შედეგების პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები;
  • ადეკვატურად იყენებს გეოგრაფიულ ტერმინოლოგიას.

resources