კარი II

 საათობრივი განაწილების ძირითადი პრინციპები

 თავი IX. საათობრივი ბადე

 

 

მუხლი 49. საათობრივი ბადე

1. საათობრივი ბადე განსაზღვრავს მოსწავლეთა აუცილებელი კვირეული დატვირთვის ოდენობას კლასებისა და საგნების მიხედვით.

2. საათობრივი ბადე ქართულენოვანი სკოლების დაწყებითი საფეხურისათვის: 

კლასი   I  II  III IV  VI 
სახელმწიფო ენები        
ქართული ენა და ლიტერატურა  7 7 6 6 5 5
მათემატიკა      
მათემატიკა 4.5 5 5 5 4 4
უცხოური ენები      
უცხოური ენები 2 2 3 3 3 3
საზოგადოებრივი მეცნიერებები      
ჩვენი საქართველო         3 3
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება        0.5    
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები      
ბუნებისმეტყველება 2 2 3 3 3 3
ტექნოლოგიები      
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები  0.5       2 2
ესთეტიკური აღზრდა      
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 2 2 2 2 2
მუსიკა 2 2 2 1-2 2 2
ქართული ცეკვა       0-1    
სპორტი      
სპორტი 2 2 2 2 2 2
სულ საათების რაოდენობა კვირაში 22 22 23 23.5 26 26

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

 

3. ქართულენოვანი საჯარო სკოლებისთვის განკუთვნილი დაწყებითი საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტებები:

ა)  I კლასი: მათემატიკა ისწავლება  I  სემესტრში  კვირაში 4 საათი, II სემესტრში  - კვირაში 5 საათი;   ისტ ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი;

ბ)  IV კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი.

გ) IV კლასი: სკოლას შეუძლია აირჩიოს ორი შესაძლებლობიდან ერთ-ერთი:

1. ასწავლოს მუსიკა კვირაში 1 საათი და ქართული ცეკვა 1 საათი;

2. ასწავლოს მხოლოდ მუსიკა კვირაში 2 საათი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

 

4. საათობრივი ბადე ქართულენოვანი საჯარო სკოლების საბაზო-საშუალო საფეხურისათვის

 კლასი      VII VIII  IX     X XI 

XII

პროგრამული აბიტური
სახელმწიფო ენა 
ქართული ენა და ლიტერატურა   5 5 5   5 5 5 1
მათემატიკა
მათემატიკა   4 4 4   5 5 5 1
უცხოური ენები
პირველი უცხოური ენა    3 3 2    2 2 2 2

მეორე უცხოური ენა 2 2 2 2 2 2
საზოგადოებრივი მეცნიერებები
ისტორია   3 3 4   2 3 2 1
გეოგრაფია   2 2 2   2 2   1
სამოქალაქო განათლება       2   3      
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება      0.5         0.5  
საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება             1.5    
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები   3              
ბიოლოგია     2 2   3 2   1
ფიზიკა     2 3   2 2   1
ქიმია     2 2   2 3   1
ტექნოლოგიები
ისტ.                  
ესთეტიკური აღზრდა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება    2 1.5 1.5           
მუსიკა 2 1.5 1.5        
სპორტი
სპორტი   2 2 2   2 1.5 2  
არჩევითი საგნები 
            2 2 1  
სულ სათების რაოდენობა კვირაში    28 30.5 33    32 31 19.5 9
28.5

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.)

5. ქართულენოვანი საჯარო სკოლებისთვის განკუთვნილი საბაზო-საშუალო საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტებები

ა) VIII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი; მუსიკა ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი;

ბ) IX კლასი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი; მუსიკა ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი.

გ) XII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში  ჯამურად 14 საათი; სვეტში „პროგრამული“ მოცემულია აუცილებელი დატვირთვის საათები (სავალდებულო და არჩევითი საგნებისთვის) და სვეტში „აბიტური“ მითითებულია „აბიტურის საათისთვის“ განკუთვნილი კვირეული დატვირთვა; არჩევითი საგანი ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

6. საათობრივი ბადე არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების დაწყებითი საფეხურისთვის:

 

კლასი  I    II   III  IV  V   VI 
სახელმწიფო ენები
ქართული, როგროც მეორე ენა 5 5 5 5 5 5
მშბლიური ენა 5 5 5 5 5 5
მათემატიკა
მათემატიკა 4.5   5     5     5    4    4  
უცხოური ენები 
პირველი უცხოური ენა 2 2 3 3 3 3
საზოგადოებრივი მეცნიერებები
ჩვენი საქართველო         3 3
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება       0.5    
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
ბუნებისმეტყველება 2 2 3 3 3 3
ტექნოლოგიები
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 0.5       2 2
ესთეტიკური აღზრდა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 2 2 2 2 2
მუსიკა 2 2 2 1-2 2 2
ქართული ცეკვა        0-1    
სპორტი
სპორტი 2 2 2 2 2 2
სულ საათების რაოდენობა კვირაში 25 25 27 27.5 31 31

 

7. არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორებისთვის განკუთვნილი დაწყებითი საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტება:

ა) I კლასი: მათემატიკა ისწავლება I სემესტრში  კვირაში 4 საათი, II სემესტრში - კვირაში 5 საათი; ისტ ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი;

ბ) IV კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი.

გ) IV კლასი: სკოლას შეუძლია აირჩიოს ორი შესაძლებლობიდან ერთ-ერთი:

   1. ასწავლოს მუსიკა კვირაში 1 საათი და ქართული ცეკვა 1 საათი.

   2. ასწავლოს მხოლოდ მუსიკა კვირაში 2 საათი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

 

8. საათობრივი ბადე არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების საბაზო-საშუალო საფეხურისათვის

 კლასი      VII                                       VIII                                                                  IX                                                   X                                                XI                                                  

XII

პროგრამული აბიტური
სახელმწიფო ენა 
ქართული ენა და ლიტერატურა   5 5 5   5 5 5 1
მშბლიური ენა   5 5 5   5 5 5  
მათემატიკა
მათემატიკა   4 4 4   5 5 5 1
უცხოური ენები
პირველი უცხოური ენა    3 3 2    2 2 2 2

მეორე უცხოური ენა 0-2 0-2

0-2  

0-2   0-2   0-2
საზოგადოებრივი მეცნიერებები
ისტორია   3 3 4   2 3 2 1
გეოგრაფია   2 2 2   2 2   1
სამოქალაქო განათლება       2   3      
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება      0.5         0.5  
საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება             1.5    
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები   3              
ბიოლოგია     2 2   3 2   1
ფიზიკა     2 3   2 2   1
ქიმია     2 2   2 3   1
ტექნოლოგიები
ისტ.                  
ესთეტიკური აღზრდა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება    2 1.5 1.5           
მუსიკა 2 1.5 1.5        
სპორტი
სპორტი   2 2 2   2 1.5 2  
არჩევითი საგნები 
            2 2 1  
სულ სათების რაოდენობა კვირაში    31-33   33.5-35.5        36-38         35-37     34-36 22.5-24.5 9
31.5-33.5

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.)].

9. არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორებისთვის განკუთვნილი საბაზო-საშუალო საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტება:

ა) VII - XII კლასები: თუ ისწავლება ორი უცხოური ენა, მეორე უცხოურ ენას უნდა დაეთმოს კვირაში 2 საათი;

ბ) VIII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი; მუსიკა ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი;

გ) IX კლასი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი; მუსიკა ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი.

დ) XII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში  ჯამურად 14 საათი; სვეტში „პროგრამული“ მოცემულია აუცილებელი დატვირთვის საათები (სავალდებულო და არჩევითი საგნებისთვის) და სვეტში „აბიტური“ მითითებულია „აბიტურის საათისთვის“ განკუთვნილი კვირეული დატვირთვა; არჩევითი საგანი ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 .

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.