საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

ბრძანება №36/ნ

2011 წლის 11 მარტი

ქ. თბილისი

ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ

„ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ვ” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლისა და ,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „მ” ქვეპუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

მუხლი 1. დამტკიცდესეროვნული სასწავლო გეგმადანართის შესაბამისად.

მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ეროვნული სასწავლო გეგმის დამკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 28 სექტემბრის №841 ბრძანება 2011 წლის 1 სექტემბრიდან.

მუხლი 3. ამ ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული გეგმის:

ა) პირველი და მეორე კარი, გარდა 49-ე მუხლის მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე- 8 და მე-9 პუნქტებისა ამოქმედდეს 2011 წლის 1 სექტემბრიდან;

,,ბ) 49-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტები ამოქმედდეს 2012 წლის 1-ლი სექტემბრიდან;

გ) 49-ე მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტები ამოქმედდეს 2013 წლის 1-ლი სექტემბრიდან;“

,,გ1) 49-ე მუხლის მე-8 და მე-9 პუნქტები ამოქმედდეს 2014 წლის 1-ლი სექტემბრიდან;“

დ) მესამე კარის XI, XII, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, LI, LII, LIII , LIV თავები და მეოთხე კარი ამოქმედდეს 2011 წლის 1 სექტემბრიდან;

ე) მესამე კარის XIII, XIV, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XLI, XLII, XLVII, L, LV, LVI თავები ამოქმედდეს 2012 წლის 1 სექტემბრიდან;

ვ) მეხუთე კარი, გარდა LXVI თავისა, ამოქმედდეს 2012 წლის 1 სექტემბრიდან;

ზ) მეხუთე კარის LXVI თავი ამოქმედდეს 2011 წლის 1 სექტემბრიდან;

,,თ) არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის მესამე კარის XI, XII, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, LI, LII, LIII, LIV თავები ამოქმედდეს 2013 წლის 1 სექტემბრიდან;

ი) არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის მესამე კარის XIII, XIV, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XLI, XLII, XLVII, L, LV, LVI თავები ამოქმედდეს 2014 წლის 1სექტემბრიდან;“

კ) მესამე კარის XI, XII, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, LI, LII, LIII, LIV თავები და 49-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოსგრიფის მინიჭების მიზნებისათვის ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

დ. შაშკინიშეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.

2. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 1 სექტემბრის ბრძანება №148/ნ - ვებგვერდი, 02.09.2011 წ.

3. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 13 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ - ვებგვერდი, 13.09.2011 წ.

4.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება №159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

5. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 9 დეკემბრის ბრძანება №199/ნ - ვებგვერდი, 14.12.2011 წ.

6. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება №228/ნ - ვებგვერდი, 03.01.2012 წ.

7. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 29 თებერვლის ბრძანება №56/ნ - ვეგვერდი, 05.03.2012წ.

8. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 7 ივნისის ბრძანება №111/ნ - ვებგვერდი, 11.06.2012წ.

9. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 14 ივნისის ბრძანება №115/ნ - ვებგვერდი, 18.06.2012წ.

10. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ - ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

11. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

12. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 18 ოქტომბრის ბრძანება №231/ნ - ვებგვერდი, 22.10.2012წ.

13. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 8 ნოემბრის ბრძანება №238/ნ - ვებგვერდი, 09.11.2012წ.

14. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 19 ნოემბრის ბრძანება №242/ნ - ვებგვერდი, 22.11.2012წ.

15. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 4 თებერვლის ბრძანება №17/ნ - ვებგვერდი, 05.02.2013წ.

16. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 16 ივლისის ბრძანება №98/ნ - ვებგვერდი, 18.07.2013წ.

17. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 14 აგვისტოს ბრძანება №108/ნ - ვებგვერდი, 16.08.2013წ.

18. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

 

დანართი

 

ეროვნული სასწავლო გეგმა 

 

შესავალი

 

სწავლაში ძირითადი მნიშვნელობა იმ პროდუქტს

კი არა აქვს, რომელსაც იგი კონკრეტული

ჩვევის ან კონკრეტული შინაარსის მქონე

ცოდნის სახით გვაძლევს,

არამედ განსაზღვრული მიმართულებით

მოსწავლის ძალების განვითარებას.”

 

დიმიტრი უზნაძე

ეროვნული სასწავლო გეგმაეფუძნება ზოგადი განათლების სისტემისათვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტს „ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 18 ოქტომბრის N84 დადგენილებას, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორი თაობების აღზრდას უნდა შეუწყოს ხელი საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემამ.   

ეროვნული სასწავლო გეგმის მთავარი ამოცანაა, შექმნას ეროვნული მიზნების მისაღწევი საგანმანათლებლო გარემო და რესურსები. ამ მიზნიდან გამომდინარე, იგი ირჩევს პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებულ საგანმანათლებლო კონცეფციას. ამ კონცეფციის  აღმავლობას თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში ხელი შეუწყო 70-იანი წლებიდან სხვადასხვა სამეცნიერო დარგში (კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში, ნეირო მეცნიერებებში, განათლების მეცნიერებებში, ფსიქოლინგვისტიკაში, ენების დიდაქტიკაში და სხვ.) მიმდინარე ინტენსიურმა კვლევებმა, რომლებმაც მეცნიერულად დაასაბუთეს მისი უპირატესობა მყარი, დინამიური და ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირებისათვის, შესაბამისად, ისეთი მოქალაქის აღზრდისათვის, რომელიც თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებსა და  მოთხოვნებს უპასუხებს.

პიროვნებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას მოსწავლე, მისი განვითარების პროცესი და მის მიერ მიღწეული შედეგი. შედეგზე ორიენტირება გულისხმობს მოსწავლისათვის მიწოდებული ინფორმაციის არა მხოლოდ დამახსოვრებას, არამედ ამ ინფორმაციის მყარ, დინამიურ და ფუნქციურცოდნად გარდაქმნას.

სწორედ ამიტომ, ეროვნული სასწავლო გეგმის ფუნდამენტური პრინციპია შედეგზე ორიენტირება, რაც გულისხმობს მოსწავლეთა აღჭურვას ქმედითი ცოდნით. ეს არსებითი მოთხოვნა აისახება საგნობრივი პროგრამების სამნაწილიან სტრუქტურაში:

 საგნობრივი პროგრამის სტრუქტურა საგნობრივი პროგრამების ზოგადი ნაწილი განსაზღვრავს საგნის სწავლების ამოცანებს და იმ ძირითად ორიენტირებს, რომლებიც ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარეობს. 

საგნობრივი სტანდარტიგანსაზღვრავს კონკრეტულ საგნობრივ კომპეტენციებს, რომელთაც უნდა დაეუფლონ მოსწავლეები დასახული მიზნების მისაღწევად. საგნობრივ სტანდარტში აღწერილი კომპეტენციები მოიცავს სამი კატეგორიისცოდნას: ა) დეკლარატიულს, ანუ  სტატიკური ხასიათისცოდნას, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს ცოდნის პროცედურულადგამოყენებას. დეკლარატიულია მოსწავლისცოდნა, თუ მან იცის კონკრეტული მათემატიკური ოპერაციის წარმოების წესი, თუმცა ვერ იყენებს მას; ბ) პროცედურულს ანუ დინამიურცოდნას, რომელიც ცოდნის გამოყენების, რეალიზების საშუალებას იძლევა; პროცედურულია მოსწავლისცოდნა, თუ ის ასრულებს მათემატიკურ ოპერაციას. პროცედურული ცოდნის ათვისება მრავალჯერადი  გავარჯიშების გზით ხდება და გ) პირობისეულცოდნას, ანუ ფუნქციურცოდნას, რომელიც უზრუნველყოფს ცოდნის ადეკვატურადგამოყენებას. პირობისეულია მოსწავლისცოდნა, თუ მას შეუძლია დასმული ამოცანის ამოსახსნელად შეარჩიოს სათანადო მათემატიკური ოპერაცია.

  ცოდნის სამი კატეგორია

 ცოდნის სამი კატეგორია

საგნობრივი პროგრამების ძირითადი ნაწილის - სტანდარტის  ფუნდამენტური პრინციპია შედეგზე ორიენტირება. მასში სწავლების მიზნები ჩამოყალიბებულია კონკრეტული შედეგების სახით, ანუ იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების სახით, რომლებიც უნდა წარმოაჩინოს მოსწავლემ სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ. სტანდარტით განსაზღვრული შედეგებისა და ინდიკატორების სახით მასწავლებელს ეძლევა კონკრეტული მითითება იმის შესახებ, თუ როგორ და რა კუთხით უნდა დაამუშავებინოს მოსწავლეებს ჩამონათვალში მოცემული შინაარსობრივი საკითხები. ის ერთგვარი გზამკვლევია, რომელიც მიუთითებს, თუ როგორ უნდა წარიმართოს სასწავლო პროცესი, რათა მოსწავლეებმა ცოდნა გააზრებულად და საფუძვლიანად შეიძინონ.

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს სავალდებულო და სარეკომენდაციო სასწავლო საკითხების ჩამონათვალს.

ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელსაც შეიმუშავებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი, განკუთვნილია ზოგადი განათლების სფეროში მოღვაწე თუ მონაწილე ყველა სუბიექტისათვის.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ - ვებგვერდი, 12.10.2012.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ - ვებგვერდი, 03.09.2013.