ფიზ.XI.6. (EN)

Grade XI

მოსწავლეს შეუძლია ელექტრომაგნიტური რხევებისა და ტალღების დახასიათება

Directions:ფიზიკური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Physics

indicators

  • პოულობს ანალოგიას მექანიკურ და ელექტრულ რხევებს შორის;
  • წარმოადგენს ცვლადი დენის გენერატორის სქემას და ხსნის მისი მოქმედების პრინციპს;
  • აფასებს ცვლადი დენის მნიშვნელობას ელექტრული ენერგიის გენერირებასა და გადაცემაში;
  • აღწერს და აანალიზებს ელექტრომაგნიტური ტალღების წარმოქმნას და გავრცელებას;
  • სქემატურად წარმოადგენს ელექტრომაგნიტური ტალღების სკალას და თვისებრივად განასხვავებს  ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას მისი ტალღის სიგრძის მიხედვით;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

resources