ფიზ.VIII.8. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობები და ერთი აგრეგატული მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა

Directions:ფიზიკური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Physics

indicators

  • ატარებს ცდებს სხვადასხვა ნივთიერების სითბურ გაფართოებაზე დასაკვირვებლად, აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
  • აღწერს ბრიზის წარმოქმნას და სათბურის ეფექტს;
  • ატარებს ცდებს სითბოცვლის პროცესებზე დასაკვირვებლად, აანალიზებს და გამოჰყავს სხეულის გათბობისათვის საჭირო სითბოს რაოდენობის გამოსათვლელი ფორმულა; აანალიზებს დნობა-გამყარების, აორთქლება-კონდენსაციის პროცესებს, რაოდენობრივად აღწერს მათ;
  • მარტივი ცდების საშუალებით აკვირდება და ახასიათებს ზედაპირულ დაჭიმულობას და კაპილარულ მოვლენებს; 
  • აანალიზებს წვის სითბოს, გამოითვლის მას და იყენებს პრაქტიკული პრობლემების გადასაჭრელად (მაგ. სხვადასხვა საწვავის გამოყენება მომგებიანობის თვალსაზრისით);
  • მოიპოვებს ინფორმაციას და აღწერს სითბური ძრავების მოქმედების პრინციპს  (შიგაწვის ძრავა, ტურბინა);
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

resources