ფიზ.გაძ.VII.5. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია წნევის  დახასიათება

Directions:ფიზიკური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Physics (Intensified Course)

indicators

  • ატარებს ცდებს სხეულთა მიერ წარმოებულ წნევაზე დასაკვირვებლად, მონაცემებს აანალიზებს და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
  • ქმნის მოდელს და პრაქტიკული ამოცანების გადასაჭრელად აღწერს სხეულის მიერ წარმოებული წნევის შემცირების ან გაზრდის აუცილებლობას, მოჰყავს მაგალითები;
  • ატარებს ცდებს (ქმნის მოდელებს) და აკვირდება სითხეებსა და აირებში წნევის განაწილებას. დაკვირვების შედეგებს აანალიზებს და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
  • მოჰყავს პასკალის კანონის გამოყენების მაგალითები ტექნიკიდან და ყოფა-ცხოვრებიდან;
  • ამზადებს მარტივ მოდელს და ხსნის ზიარჭურჭლის მოქმედების პრინციპს; 
  • ატარებს ცდებს ატმოსფერული წნევის მოქმედების გამოსავლენად, აანალიზებს და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
  • მსჯელობს წნევის მნიშვნელობის შესახებ ორგანიზმის გარემოსთან  შეგუებულობაში;
  • ადექვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

resources