ფიზ.გაძ.VII.3. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლის მექანიკური მოძრაობის შესახებ მსჯელობა

Directions:ფიზიკური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Physics (Intensified Course)

indicators

  • აგებს მოცემული სიჩქარით მოძრავი სხეულის გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკს და მოცემული გრაფიკის გამოყენებით პოულობს სხეულის სიჩქარეს;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

resources