ფიზ.გაძ.IX.2. (EN)

Grade IX

მოსწავლეს შეუძლია საკითხის თეორიული კვლევა

Directions:მეცნიერული კვლევა-ძიება
Subject group:Natural Sciences
Subject:Physics (Intensified Course)

indicators

  • აყალიბებს კვლევის მიზანს;
  • ასახელებს კვლევისას გამოყენებულ გამარტივებებს;
  • შეარჩევს   იმ კანონებსა და ფორმულებს, რომლებიც გამოდგება მოცემული საკითხის კვლევისას;
  • ახორციელებს კვლევას;
  • აანალიზებს მიღებულ შედეგს;
  • რიცხვითი შედეგების მიღებისას სწორად იყენებს მიახლოებით რიცხვებზე მოქმედების წესებს;
  • შესაძლებლობის შემთხვევაში ადარებს თეორიულ შედეგს ექსპერიმენტულთან;
  • პრეზენტაციისას იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

resources