ბუნ.VII.9. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს  შეუძლია ადვილად  დაკვირვებადი ძალების და მათი მოქმედების შედეგების შესახებ მსჯელობა

Directions:ფიზიკური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Fundamentals of Natural Science

indicators

 • ჩამოთვლის მოძრაობის მაგალითებს, რომლებიც გამოწვეულია სხეულზე უშუალო (მაგ., მოქაჩვა ან ბიძგი)  და არაუშუალო (მაგ.,ედამიწის მიზიდულობა, მაგნიტების ურთიერთქმედება) მოქმედებით;
 • ჩამოთვლის სხეულებს შორის ურთიერთქმედების  დამადასტურებელ მაგალითებს;
 • განმარტავს ვექტორს და ვექტორულ ფიზიკურ სიდიდეს. ძალების მაგალითზე განიხილავს ერთი წრფის გასწვრივ მიმართული ვექტორების შეკრებას;
 • ჩამოთვლის ბუნებაში არსებული ძალების გამოვლინების  მაგალითებს ყოველდღიური ცხოვრებიდან და საუბრობს მათ მნიშვნელობაზე;
 • ატარებს ცდებს სხვადასხვა სხეულის მოძრაობაზე დასაკვირვებლად, აღწერს და სქემატურად გამოსახავს მასზე  მოქმედ ძალებს (სიმძიმის, ხახუნის, დრეკადობის, ამომგდები ძალები);
 • ატარებს ცდებს, გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები და რაოდენობრივად აყალიბებს ჰუკის კანონს;
 • ცდების საშუალებით აკვირდება სხეულთა ტივტივს, ცურვას, ჩაძირვას. შედეგებს აანალიზებს და რაოდენობრივად აყალიბებს არქიმედეს კანონს;
 • ზომავს სხეულების მოცულობასა და სიმკვრივეს  არქიმედეს კანონის გამოყენებით;
 • აკავშირებს ამომგდები და წინააღმდეგობის ძალების მოქმედებას ორგანიზმების ცურვასთან;
 • კონკრეტული ამოცანის გადასაწყვეტად (მაგ., ხახუნის ძალის გაზრდა ან შემცირება, ამომგდები ძალის შეცვლა) ქმნის და წარმოადგენს შესაძლო სქემას ან მოდელს;
 • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

resources