ბუნ.VII.13. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია ხსნარების თავისებურებების შესახებ მსჯელობა

Directions:ქიმიური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Fundamentals of Natural Science

indicators

 • ატარებს ცდებს და განასხვავებს ნივთიერებებს წყალში ხსნადობის მიხედვით;
 • განსაზღვრავს ზოგიერთი ნარევის კომპონენტებს, (მაგ., ზღვის წყალი შედგება  წყლისაგან, რომელშიც გახსნილია  მარილი და სხვა მყარი ნივთიერება);
 • აღწერს ნარევისგან კომპონენტების გამოყოფის რომელიმე ხერხს (მაგ., დისტილირება, აორთქლება/კონდენსირება,  ქრომატოგრაფია). ჩამოთვლის წყლის ბუნებრივი გაფილტვრის მაგალითებს;
 • აგროვებს ინფორმაციას ბუნებრივი წყლის დაბინძურების შედეგების შესახებ, გამოთქვამს ვარაუდს წყლის დაბინძურების თავიდან აცილების გზებზე;
 • ჩამოთვლის ხსნარების მაგალითებს და მსჯელობს მათი მნიშვნელობის შესახებ ბუნებასა და ადამიანის ცხოვრებაში;
 • ცდების საფუძველზე ადგენს, რომ ხსნარის მასა გამხსნელისა და გასახსნელი ნივთიერებების მასების ჯამის ტოლია (მაგ., თუ 5 გ მარილს გახსნიან 200გ წყალში, მიღებული ხსნარის მასა იქნება 205 გ);
 • განასხვავებს და ამზადებს უჯერ და ნაჯერ ხსნარებს;
 • გეგმავს, ატარებს ცდას და ადგენს ნივთიერებათა გახსნის პროცესზე მოქმედ ფაქტორებს (მაგ., ტემპერატურა, გამხსნელისა და გახსნილი ნივთიერების რაობა და მასა, ნაწილაკთა ზომა, მორევა). შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის სახით.

resources

Black Sea Box
 • აიღეთ ცოტაოდენი წყალი შავი ზღვიდან. აწონეთ ელექტროსასწორზე და ნახეთ რამდენი ლიტრია. პასუხი ჩაიწერეთ. თუ ელექტროსასწორი არ გაქვთ, გამოიყენეთ საწყაო. 
 • წყალი ჩაასხით ცეცხლგამძლე ჭურჭელში და ცეცხლზე შემოდგით.
 • წყლის ადუღებასთან ერთად მარილი ჭურჭლის ფსკერზე დაილექება.
 • როცა წყალი სრულიად აორთქლდება, ჭურჭელში მხოლოდ მარილი დარჩება.
 • დალექილი მარილი აწონეთ ან აწყავით და ეცადეთ, მისი რაოდენობა განსაზღვროთ.
 • იგივე ცდა ჩაატარეთ მტკნარი წყლით და თქვენს მიერვე მომზადებული მარილწყლით.
 • იმავე ცდის ჩატარება შეგიძლიათ შავი ზღვის ორი, ერთმანეთისგან დაშორებული წერტილიდან აღებული წყლით.
 • მოსწავლეების თანდასწრებით მიღებული შედეგები ერთმანეთს შეადარეთ და იმსჯელეთ.