ბუნ.VII.10. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია წნევის  დახასიათება

Directions:ფიზიკური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Fundamentals of Natural Science

indicators

  • ატარებს ცდებს სხეულთა მიერ წარმოებულ წნევაზე დასაკვირვებლად, მონაცემებს აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
  • ქმნის მოდელს და პრაქტიკული ამოცანების გადასაჭრელად მსჯელობს სხეულის მიერ წარმოებული წნევის შემცირების ან გაზრდის აუცილებლობაზე, ჩამოთვლის მაგალითებს;
  • ატარებს ცდებს (ქმნის მოდელებს) და აკვირდება სითხეებსა და აირებში წნევის განაწილებას. დაკვირვების შედეგებს აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
  • ჩამოთვლის პასკალის კანონის გამოყენების მაგალითებს ტექნიკიდან და ყოფა-ცხოვრებიდან;
  • ამზადებს მარტივ მოდელს და ხსნის ზიარჭურჭლის მოქმედების პრინციპს; 
  • ატარებს ცდებს ატმოსფერული წნევის მოქმედების გამოსავლენად, აანალიზებს და  გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
  • მსჯელობს წნევის მნიშვნელობის შესახებ ორგანიზმის გარემოსთან  შეგუებულობაში;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

resources