არჩ.ს.გ.X/XI/XII.4. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს და გააანალიზოს ხელოვნების  ნიმუში.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Elective Courses
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • აფასებს კონკრეტულ ნამუშევარს მასში წარმოჩენილი პროფესიო­ნა­ლიზმისა და შემოქმედებითი მიდგომის მიხედვით;
  • მსჯელობს ნამუშევრის კომპოზიციაზე;
  • განმარტავს, როგორ იყენებს ხელოვანი ხაზს რიტმის, დინამიკის, პლასტიკის, განწყობილების, ფორმის შესაქმნელად;
  • განმარტავს, როგორ აღწევს ხელოვანი სივრცულ ეფექტს ნამუშევარში;
  • საუბრობს, რა ხერხებით გადმოსცემს ხელოვანი განათებას ნამუშევარში (შუქ-ჩრდილი, ფერი);
  • მსჯელობს, რა ხერხით გადმოსცემს ხელოვანი ადამიანის ხასიათს პორტრეტში. 

resources