არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.1. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია ხმის ჩაწერა მუსიკალურ- კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით.

Directions:პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
Subject group:Elective Courses
Subject:Computer-Music Programs

indicators

  • იცნობს ხმის ჩამწერი ტექნიკის მუშაობის პრინციპებს;
  • სწორად იწერს მრავალინსტრუმენტიანი ანსამბლის ჟღერადობას;
  • ამოიცნობს, რომელი ინსტრუმენტის ხმა ან რა ხმაური ესმის;
  • ფლობს ბალანსის ტექნიკას;
  • ფლობს ერთი და იგივე მუსიკალური მასალის განსხვავებული არანჟირებების შექმნის ტექნოლოგიურ პროცედურებს.

resources