არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.4. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლე შეუძლია  გამოიკვლიოს გლობალური მასშტაბით კომუნიკაციის, თანამშრომლობისა და იდეების გაზიარების სხვადასხვა გზა.

Directions:კომუნიკაცია
Subject group:Elective Courses
Subject:Multimedia and Design

indicators

  • ეძებს ცოდნის შეძენის სხვადასხვა გზას, რომელიც დამყარებულია მოსწავლეთა გუნდურ მუშაობაზე;
  • იყენებს ფართო სპექტრის ისტ-ის ხელსაწყოებსა და მედიას ინფორმაციის სხვადასხვა კონტექსტში ეფექტურად გაზიარების, გაცვლისა და პრეზენტაციისთვის;
  • იღებს ხარისხიან გადაწყვეტილებას, რომელიც მიუთითებს, რომ  მის მიერ ინტერპრეტირებული ინფორმაციის ფორმა ადეკვატურია და შეესაბამება აუდიტორიას, მიზანსა და შინაარსს;
  • კომუნიკაციისას ითვალისწინებს ეთიკურ  და უსაფრთხოების ნორმებს.

resources