არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.7. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს და იმსჯელოს კულტურის ტიპის ისეთ  განსაზღვრელ  მახასიათებლებზე, როგორებიცაა  ,,ტრადიციულობა და ,,მოდერნულობა”

Directions:კულტურის ტიპოლოგია
Subject group:Elective Courses
Subject:World Cultures

indicators

  • ვენის დიაგრამის  გამოყენებით აკეთებს  ტრადიციული და მოდერნისტული კულტურების მახასიათებლების ანალიზს და მსჯელობს ტრდიციულობისა და  მოდერნულობის თანაფარდობასა და მნიშვნელობაზე; საქართველოს ისტორიის, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნიმუშების საფუძველზე გამოყოფს ქართული კულტურის ტრადიციულობა/მოდერნულობის დამადასტურებელ მახასიათებლებს;  
  • ინდივიდუალურად, ან ჯგუფში ატარებს ლიტერატურის, კინემატოგრაფის, ფერწერის და ა.შ.  სიუჟეტების ანალიზს და მსჯელობს განსხვავებულ კულტურებში საზოგადოებისა და პიროვნების მნიშვნელობის თანაფარდობაზე;

 

resources