არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.1. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ადამიანის  ორბუნებოვნება: მემკვიდრული (ანატომიური და ფიზიოლოგიურდა შეძენილ (სოციალურ-კულტურული).

Directions:ბუნება და კულტურა
Subject group:Elective Courses
Subject:World Cultures

indicators

  • მონაწილეობს დისკუსიაში და მისთვის ცნობილი მაგალითების მოყვანით ასაბუთებს, რომ კულტურა არ გადაიცემა ბიოლოგიური გზით;
  • კლასში ჯგუფური ან ინდივიდუალური მუშაობისას ერთმანეთისგან განასხვავებს ადამიანში გენეტიკური და სოციალურ-კულტურული ფაქტორებით განპირობებულ ნიშან-თვისებებს;
  • აფასებს სხვადასხვა კულტურაში ადამიანის ანატომიაზე ზემოქმედების დანიშნულებას და შედეგებს.

resources