არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.8. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

ნახაზის შესრულებისას მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის გაფორმების სტანდარტის დაცვა.  

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Elective Courses
Subject:Drawing

indicators

  • პირობითი სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად ირჩევს  ხაზის ტიპს,  სისქეს და ფერს; პირობით აღნიშვნებს (მასალის, ობიექტების და სხვ.), ფორმატს, ჩარჩოს, წარწერებს, ზომებს და სხვ. 
  • ნახაზის სხვადასხვა  მასშტაბით შესრულებისას, იყენებს ანოტაციური ელემენტების (წარწერები, ზომები, დაშტრიხვა) განსხვავებულ  მასშტაბს. 

resources