არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.3. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლე განმარტავს კოორდინატთა სისტემის მართვის არსს და დანიშნულებას.

Directions:შემეცნება
Subject group:Elective Courses
Subject:Drawing

indicators

  • უკავშირებს  კოორდინატთა სისტემის გარდაქმნას სივრცის გეომეტრიული გარდაქმნის თვისებებს,  განმარტავს ამ პროცედურას მართკუთხა და აქსონომეტრიული კორდინატთა სისტემების მაგალითზე;
  • ჩამოთვლის და განიხილავს კოორდინატთა სისტემების სახეებს და განმარტავს მათ დანიშნულებას (გლობალური, ლოკალური, გამომყენებლის და სხვ.)   

resources