არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.2. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლე განიხილავს ბულის (ლოგიკურ) ოპერაციებს გეომეტრიული მოდელირების იარაღად.

Directions:შემეცნება
Subject group:Elective Courses
Subject:Drawing

indicators

  • გეომეტრიული მოდელირების დროს ტანების/სხეულების ურთიერთკვეთას, გამოკლებასა და გაერთიანებას განიხილავს როგორც სიმრავლეთა თეორიის  შესაბამისი ლოგიკური ფუნქციების გამოყენების თვალსაჩინო ილიუსტრაციას. უჩვენებს  კავშირს ვენის დიაგრამასა და ტანების/სხეულების რედაქტირების ამ ინსტრუმენტს შორის, რაც ასოცირდება წერტილების სიმრავლეებთან.

resources