არჩ.II.ხაზვა.X/XI/XII.2.11. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია  ნახაზის ფაილის სხვადასხვა ტიპის ფორმატებში ჩაწერა, ექსპორტი,         იმპორტი. ნახაზის მაკეტის (სხვადასხვა ხედის ერთობლიობა ერთ ფურცელზე) შექმნა, ბეჭდვა.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Elective Courses
Subject:Drawing

indicators

  • გრაფიკული გამოსახულების აგების შემდეგ  ნახაზს ინახავს პროგრამული პროდუქტის ძირითადი ტიპის ფაილის გარდა საექსპორტოდ დასაშვები ფაილების ტიპად შესაბამისი გაფართოების არჩევის შედეგად;
  • შემოაქვს ნახაზში სხვა  პროგრამულ პროდუქტში შექმნილი ობიექტი იმპორტისთვის დასაშვები ფაილიების ტიპებიდან, იყენებს მეხსიერების ბუფერს, ან OLE ტექნოლოგიას;
  • ქმნის ნახაზის მაკეტს ძირითადი, დამხმარე და ადგილობრივი ხედების ფურცელზე განსათავსებლად;
  • ქმნის 3D სტანდარტული ინჟინრული ხედების მაკეტს, შეთანხმებული ხედებისა და აქსონომეტრიული გამოსახულების საჩვენებლად;
  • ბეჭდავს დასრულებულ ნახაზს „მოდელიდან“, ან შექმნილი ნახაზის მაკეტიდან (ქაღალდის სივრციდან) პრინტერის/პლოტერის პარამეტრების, ფურცლის ფორმატის, ბეჭდვის სტილისა და საჭირო მასშტაბის გათვალისწინებით.  

resources