არჩ.ფიზ.XI/XII.5. (EN)

Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია  მექანიკურ ტალღებ თვისებების გამოკვლევა.

Directions:ფიზიკური მოვლენები
Subject group:Elective Courses
Subject:Introduction to Modern Physics

indicators

  • გეგმავს და ატარებს ცდებს მექანიკური ტალღების შესასწავლად (არეკვლა, გარდატეხა, დიფრაქცია, ინტერფერენცია), შედეგებს აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
  • აკვირდება და რაოდენობრივად აღწერს დოპლერის ეფექტს.

resources