არჩ.ასტ. XI/XII.8. (EN)

Grade XI , Grade XII

ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობებისა და მათი შედეგების განმარტებისას  

Directions:მეცნიერული კვლევა-ძიება
Subject group:Elective Courses
Subject:Astronomy

indicators

  • აღწეროს და ახსნას მთვარის ფაზების მონაცვლეობა;
  • განმარტოს სინოდურ და სიდერულ თვეებს შორის რაოდენობრივი თანაფარდობის მიზეზი;
  • აჩვენოს სამყაროს გეოცენტრული და გეოჰელიოცენტრული მოდელების ხარვეზები ჰელიოცენტრულ მოდელთან შედარებით;
  • განმარტოს პლანეტების ძირითადი კონფიგურაციები და დაუკავშიროს ისინი პლანეტათა ხილვადობებს;
  • ახსნას მზის ზოდიაქური ხილული მოძრაობის მიზეზი და მისი სხვადასხვაობა სხვა პლანეტებიდან დაკვირვებისას;
  • ჩამოაყალიბოს კეპლერის სამი კანონი და განმარტოს მათი მნიშვნელობა ასტრონომიაში.
  • ახსნას ციურ სხეულებამდე მანძილების განსაზღვრის ხერხები;
  • ახსნას, რატომ ხდება მზისა და მთვარის დაბნელებები, აღწეროს მათი მიმდინარეობა, სიხშირე, სახეობანი და მნიშვნელობა ქრონოლოგიისთვის.  

resources