არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.2. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლე იცნობს  საველე ეთნოგრაფიული მუშაობის სპეციფიკას. ეთნოგრაფიული და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმების მუშაობის თავისებურებებს.

Directions:ეთნოგრაფიული ინტერპრეტაცია და კვლევა
Subject group:Elective Courses
Subject:Ethnography of Georgia

indicators

  • იცნობს ეთნოგრაფიის საველე მეთოდს. შესაბამის პირობებში შეუძლია მისი გამოყენებით ეთნოგრაფიული მასალის მოძიება და ფიქსაცია;
  • იცნობს მხარეთმცონეობითი და ეთნოგრაფიული მუზეუმის მუშაობის სპეციფიკას და შეუძლია მსჯელობა იქ დაცული არტეფაქტების შესახებ.

 

resources