არჩ. სამხ.ხელ.X/XI/XII.2. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლე იკვლევს სამხედრო ისტორიულ მოვლენებს.

Directions:ისტორიული ინტერპრეტაცია და კვლევა
Subject group:Elective Courses
Subject:Military History of Georgia

indicators

  • განასხვავებს პირველად და მეორად წყაროებს;
  • შეუძლია გაანალიზოს და შეაფასოს ერთი და იმავე სამხედრო ისტორიული მოვლენის განსხვავებული ინტერპრეტაციები;
  • შეუძლია სამხედრო ისტორიასთან დაკავშირებული ისტორიული თემის დაწერა;
  • მსჯელობს სხვადასხვა სამხედრო-ისტორიული ინტერპრეტაციის ჰიპოთეტურ ხასიათზე და აცნობიერებს, რომ ნებისმიერი ისტორიული ინტერპრეტაცია შეიძლება გადაფასდეს ახალი ისტორიული მასალის მოძიების (გამოქვეყნების) შემთხვევაში;
  • ადარებს კონკრეტულ სამხედრო-ისტორიულ მოვლენაზე (პიროვნებაზე) არსებულ ორი (ან სამი) ისტორიკოსის განსხვავებულ თვალსაზრისს, კრიტიკულად აფასებს მას და აყალიბებს საკუთარ შეხედულებას ამ ისტორიული მოვლენის (პიროვნების) შესახებ;
  • ასხვავებს ისტორიულ ფაქტს ისტორიული ინტერპრეტაციისაგან.

 

resources