არჩ. სახ. სამ. XI\\XII. 8. (EN)

Grade XI , Grade XII

მსჯელობს მოქალაქის უფლება-მოვალეობების შესახებ. აცნობიერებს სახელმწიფოს წინაშე საკუთარ ვალდებულებებს.

Directions:სახელმწიფო და სამართალი
Subject group:Elective Courses
Subject:State and Law

indicators

  • განმარტავს მოქალაქის ცნებას;
  • განიხილავს საკუთარ თავს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ნაწილად;
  • მსჯელობს ადამიანის უფლებებზე და მათი დაცვის აუცილებლობაზე;
  • მსჯელობს ბავშვთა უფლებების შესახებ;
  • მსჯელობს სოციალური უზრუნველყოფის უფლებების შესახებ;
  • მსჯელობს ტრეფიკინგზე;
  • ჩამოთვლის ადამიანის ვალდებულებებსა და პასუხისმგებლობებს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე;
  • ჩამოთვლის და ახასიათებს ადამიანის უფლებების დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს;
  • წერს ესეს \"ჩემი უფლებები და მოვალეობები\".

resources