არჩ. სახ. სამ. XI\\XII. 4. (EN)

Grade XI , Grade XII

ახასიათებს  ქართულ სახელმწიფოს.

Directions:სახელმწიფო და მმართველობა
Subject group:Elective Courses
Subject:State and Law

indicators

  • გამოყოფს ქართული სახელმწიფოებრიობის განვითარების ძირითად ეტაპებს;
  • ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში არსებულ ქართულ სახელმწიფოებს;
  • ახასიათებს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს მმართველობის ფორმას;
  • ახასიათებს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ტერიტორიულ მოწყობას;
  • ახასიათებს საქართველოში არსებულ მმართველობით სტრუქტურებს;
  • მსჯელობს თანამედროვე ეტაპზე ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის აქტუალურ პრობლემებზე.

resources