არჩ. სახ. სამ. XI\\XII. 2. (EN)

Grade XI , Grade XII

მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპებზე. განასხვავებს  მმართველობის იერარქიულ სტრუქტურებს.

Directions:სახელმწიფო და მმართველობა
Subject group:Elective Courses
Subject:State and Law

indicators

  • განმარტავს ხელისუფლების დანაწილების არსს;
  • მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების მნიშვნელობაზე;
  • მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების ისტორიულ საფუძვლებზე;
  • ჩამოთვლის სახელისუფლო შტოებს;
  • საუბრობს მედიის, როგორც ”მეოთხე ხელისუფლების” შესახებ;
  • ჩამოთვლის მმართველობის იერარქიულ სტრუქტურებს, მსჯელობს მათი ურთიერთმიმართების შესახებ;
  • განასხვავებს მმართველობით სტრუქტურებს ხელისუფლების შტოებისაგან;

resources