არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 9. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია კონკრეტულ მოვლენასთან დაკავშირებით მითოსის შეთხზვა მოცემული მოდელის მიხედვით. 

Directions:მითოსი და მითოლოგიური სიმბოლოები
Subject group:Elective Courses
Subject:Folklore and Mythology

indicators

  • ამოიცნობს მითოლოგიური აზროვნების ელემენტებს თანამედროვეობაში (აზროვნებაში, ყოფაში თუ პოლიტიკაში);
  • რაიმე მოვლენის/ფაქტის ასახსნელად თხზავს მითს მოცემული მოდელის მიხედვით; მითის შეთხზვისას  იყენებს მოცემული მოდელის ადეკვატურ ენობრივ-გამომსახველობით და მხატვრულ საშუალებებს, სიუჟეტურ სქემას, მითოლოგემებს.  

resources