წერითი დავალების ამოცანის განსაზღვრა და ფუნქციური სტილის არჩევა. (EN)

აქტივობის აღწერა

  • ინფორმაციის შეკრებას, დახარისხებასა და ორგანიზებას;
  • თვითგამოხატვას;
  • ტექსტის გაანალიზებას;
  • დასახული მიზნის ადეკვატური ლექსიკური ერთეულების, ენობრივ-გრამატიკული ფორმებისა და გრამატიკული ელემენტების გამოყენებას;
  • მთხრობლის ჩანაცვლებას;
  • შემოქმედებითობას;
  • არსებითი საკითხების გამოკვეთას;
  • სხვ.