სხვადასხვა სახის მარტივი მიზნობრივი ტექსტების დაწერა და შესაბამისად გაფორმება. (EN)

აქტივობის აღწერა

 

  • მოვლენის/ქმედების/ამბის წარმოდგენას  თანამიმდევრულობის დაცვით;
  • ინფორმაციის ორგანიზებასა და სისტემატიზაციას;
  • ტექსტის გაანალიზებას;
  • აზრის ნათლად გამოხატვას/მსჯელობას;
  • მოცემული მოდელის მიხედვით მცირე ზომის ტექსტის შედგენას;
  • მოდელის კომპოზიციური თავისებურებების გათვალისწინებით, ორიგინალური ტექსტის შედგენა/გაფორმებას;
  • ინფორმაციის წარმოდგენას  სხვადასხვა   (ნახატის, ტექსტის, მისთ.) სახით;
  • სხვ.