შესაბამისი ენობრივ-გრამატიკული საშუალებების გამოყენება კონკრეტულ სამეტყველო სიტუაციაში. (EN)

აქტივობის აღწერა

  • სპეციფიკური, მარტივი დარგობრივი ლექსიკის გამოყენებას;
  • სიტყვათა  სემანტიკური  კავშირების  გააზრებას,  ადეკვატურად გამოყენებას;
  • მეტყველების ნაწილთა სხვადასხვა ფორმის (ზმნის  გრამატიკული დრო, პირი, რიცხვი, სახელის ბრუნვა, რიცხვი) ადეკვატურად გამოყენებას, მართლმეტყველების წესების დაცვას;
  • ზმნასთან მოქმედების ადგილის, დროის, ვითარების აღმნიშვნელი სიტყვების ადეკვატურად გამოყენებას, შესაბამისი  მართლმეტყველების წესების დაცვას;
  • სხვ.