პიროვნული და შემოქმედებითი გამოცდილების გამოყენება წერის პროცესში. (EN)

აქტივობის აღწერა

  • ვერბალური და არავერბალური ინფორმაციის ადეკვატურად აღქმას, გაანალიზებასა და გადმოცემას;
  • ტექსტის გააზრებას;
  • ტექსტის შინაარსის ლაკონიურად და თანამიმდევრულად გადმოცემას წერილობითი გზით;
  • სხვ.

 

 რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

ამ ეტაპზე, მნიშვნელოვანია, მუშაობა წარიმართოს ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარ-ჩვევების განვითარების მიმართულებით, რისთვისაც ეფექტური იქნება ამა თუ იმ სახის კვლევითი პროექტის/პროექტების განხორციელება.