ორთოგრაფიისა და პუნქტუაციის აუცილებელი წესების გამოყენება (EN)

აქტივობის აღწერა

  • ტექსტის გაანალიზებას;
  • მიზეზ-შედეგობრიობის დადგენას;
  • გრაფიკული მაორგანიზებლის შედგენასა და გამოყენებას;
  • სათანადო კავშირებისა და ენობრივი კონსტრუქციების გამოყენებას  წერის დროს;
  • სხვ.