მცირე მოცულობის ტექსტების შექმნისას ძირითადი გრამატიკული ელემენტების გამოყენება (EN)

აქტივობის აღწერა

  • სათანადო ენობრივ-გრამატიკული ნორმების დაცვას წერითი დიალოგური მეტყველების დროს;
  • დიალოგის  გაფორმებისთვის  საჭირო გრამატიკული ელემენტების მართებულად გამოყენებას წერის დროს;
  • მცირე ზომის ტექსტების შეთხზვას  სათანადო ენობრივ-გრამატიკული ნორმების დაცვით;
  • ზმნის წარსული, აწმყო და მომავალი დროის ფორმების, სასვენი ნიშნების მოძიებასა და გამოყენებას;
  • საჭირო ლექსიკური ერთეულების მოძიებასა და გამოყენებას;
  • სხვ

 

რეკომენდაციბი  მასწავლებლებს

აღნიშნული შედეგის მისაღწევად, მუშაობა უნდა წარიმართოს წერითი დიალოგური მეტყველების ენობრივ-სტილისტური ნორმების, აგრეთვე გრამატიკული ელემენტების მართებულად გამოყენების სწავლების მიმართულებით.