მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ტექსტების დამოუკიდებლად შექმნა. (EN)

აქტივობის აღწერა

  • ვერბალური და არავერბალური ინფორმაციის ადეკვატურად აღქმას, გაანალიზებასა და გადმოცემას;
  • ტექსტის გააზრებას;
  • ტექსტის შინაარსის ლაკონიურად და თანამიმდევრულად გადმოცემას წერილობითი გზით;
  • სხვ.