მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაციის საწყისი უნარი. (EN)

აქტივობის აღწერა

  • მსგავს თემაზე შექმნილი ნაწარმოებების გამაერთიანებელი და განმასხვავებელი ნიშნების გამოყოფას;
  • სხვადასხვა თემაზე შექმნილ ნაწარმოებებში რაიმე ნიშნით მსგავსი პერსონაჟების შედარებას;
  • ლიტერატურულ სასამართლოში მონაწილეობას;
  • ნაწარმოების შინაარსის გადმოცემას მეორეხარსიხოვანი პერსონაჟების/უსულო საგნების პირით;
  • ნაწარმოების ეპიზოდის ინტერპრეტაციის  განსხვავებული  ვერსიების („გაფუჭებული ტელეფონის“ პრინციპით) შექმნას და საბოლოო ვერსიის შედარებას ტექსტთან;
  • მხატვრული სიმბოლოების შემცველი ფრაზების ახსნას და გადმოცემას საკუთარი  სიტყვებით;
  • სხვ.