მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების ძირითადი ენობრივ-გრამატიკული ნიშნების ამოცნობა. (EN)

აქტივობის აღწერა

  • მეტყველების  ნაწილების  მართებულად  გამოყენებას წინადადების აგებისას და სხვადასხვა სამეტყველო სიტუაციაში;
  • მეტყველების ნაწილების დაჯგუფებას;
  • აღწერითი ტექსტის ჩანაცვლებას ნარატიული ტექსტით და პირიქით;
  • სიტყვებისგან/ფრაზებისგან  წინადადებების აგებას;
  • ორთოგრაფიული შეცდომების პოვნასა და გასწორებას;
  • სხვ.

 

რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

ენობრივი განვითარების ამ ეტაპზე მოსწავლეები უკვე იწყებენ სხვადასხვა გრამატიკული თუ ლექსიკოლოგიური საკითხის გააზრებულად შესწავლას, ძირითადი ენობრივი ერთეულების ფუნქციის გააზრებასა და გამოყენებას კითხვის, წერისა და ზეპირმეტყველების დროს.