მიზნობრივი ტექსტის დამოუკიდებლად შექმნა. (EN)

აქტივობის აღწერა

  •  მიზნობრივი ტექსტები (ბიოგრაფიული ტექსტის, ინტერვიუს) დაწერას;
  • ტექსტის გაანალიზებას;  საკუთარი  პოზიციის შემუშავებასა  და წერილობით წარმოდგენას;
  • კვლევით მუშაობას;
  • ლექსიკონზე მუშაობას;
  • სხვ

 

რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

სწავლების ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, მუშაობა წარიმართოს მაღალი დონის სააზროვნო უნარების განვითარების მიმართულებით. ყურადღება უნდა მიექცეს ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების განვითარებას, ასევე მოსწავლეთა კვლევითი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. ამ მიზნების მისაღწევად ეფექტური იქნება ამა თუ იმ სახის კვლევითი პროექტების განხორციელება.