კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიის მიზნობრივად გამოყენება. (EN)

აქტივობის აღწერა

  • ვარაუდების სქემის  შევსებას კითხვის დაწყებამდე;
  • სემანტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური ცოდნის გამოყენებას  უცნობი ლექსიკის გასაგებად;
  • ფრაზეოლოგიზმების შინაარსის ამოცნობას კონტექსტზე დაყრდნობით;
  • შესაბამისი ლექსიკონის შერჩევას;
  • ელექტრონული საძიებო სისტემის გამოყენებას;
  • ინფორმაციის მისაღებად წყაროს შერჩევას;
  • სხვა საგნებთან კავშირების დაანახვას;
  • სხვ.