ისტორიული და ლიტერატურული თემებისა და პერსონაჟების ამოცნობა (EN)

რესურსები

ქართ.V.8. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ტექსტის წაკითხვა და ადეკვატურად გაგება-გაანალიზება.