ასაკის შესაფერისი სირთულის ტექსტების მოსმენისა და ინტერპრეტაციის უნარი (EN)

აქტივობის აღწერა

  • დადებითი/უარყოფითი ემოციის ზეპირად გადმოცემას;
  • მოსმენილ  ტექსტში  ასახული  დამოკიდებულებების,  ფაქტების, შეფასების ადეკვატურად გადმოცემას;
  • თანატოლებთან ერთად წაკითხული ინფორმაციის მოკლედ, რეზიუმეს  სახით გადმოცემას  და ძირითადი  საკითხების შესახებ როგორც ინდივიდუალურად, ისე წყვილებში მუშაობას;
  • მოსმენილის შეფასებას სხვადასხვა პოზიციიდან;
  • სხვ.